Privacy Verklaring

Stichting Dalfsen Klassiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Polhaarweg 8, 7721 DX Dalfsen
info@dalfsenklassiek.nl
www.dalfsenklassiek.nl

KvK-nummer: 75547848
Fiscaal nummer: 8603.19.738
Bank: ABN rekening NL29 ABNA 0860 6488 34

Stichting Dalfsen Klassiek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dalfsen Klassiek en te bereiken via info@dalfsenklassiek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Dalfsen Klassiek verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dalfsenklassiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Dalfsen Klassiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Dalfsen Klassiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dalfsen Klassiek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Dalfsen Klassiek bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u heeft aangegeven niet langer in ons bestand te willen staan, worden uw gegevens per direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Dalfsen Klassiek verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Dalfsen Klassiek maakt alleen gebruik van Site Kit van Google om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s worden bekeken. Met deze gegevens wordt momenteel verder niets gedaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dalfsen Klassiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@dalfsenklassiek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. of het bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen:
Stichting Dalfsen Klassiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Dalfsen Klassiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@dalfsenklassiek.nl